PREHLÁSENIE

 

PREHLÁSENIE

Účastník súťaže zaslaním fotografie výrobku do súťaže potvrdzuje, že:

 • je autorom prihláseného výrobku
 • je autorom fotografie, príp. má s autorom vysporiadané autorské práva a je oprávnený poskytnúť ich do súťaže a zverejniť ich v súlade s pravidlami.
 • má vysporiadané všetky práva s osobami, ktoré sú v príbehu alebo na fotografiách spomenuté.
 • použitím fotografie alebo príbehu sa Prevádzkovateľ podľa týchto pravidiel zaväzuje, že nebudú porušené ani ohrozené práva tretích osôb.
 • účastník súťaže potvrdzuje, že všetky takto poskytnuté údaje do súťaže sú pravdivé. Zaslaním príbehu do súťaže, rovnako tak účasti v internetovom hlasovaní – tzn. odoslaním hlasu pre súťažiaceho – akceptuje súťažiaci/hlasujúci tieto pravidlá súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účastník súťaže berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracovávať ako správca osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu a za podmienok uvedených v informácii o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ má časovo neobmedzenú licenciu na použitie zaslaných príbehov a fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä (nie však výhradne) formou uverejnenia v tlačených a internetových médiách Prevádzkovateľa, na ich profiloch na sociálnych sieťach či v mobilných službách a multimédiách produkovaných Prevádzkovateľom, a to v súvislosti s informovaním o súťaži.

Prevádzkovateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť účastníka súťaže, resp. jeho príbeh, ktorý:

 • nezodpovedá zadanej téme súťaže, nie je pravdivý
 • je v rozpore s dobrými mravmi
 • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných prevádzkovateľom
 • nebol zaslaný do súťaže na to oprávnenou osobou
 • u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržaní iných podmienok súťaže
 • uzná za nevhodný bez uvedenia dôvodu

O tom, či prihlásený príbeh vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Prevádzkovateľ.
Všetci účastníci súťaže súhlasia s pravidlami a s GDPR .

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť pravidlá a podmienky súťaže, dobu jeho trvania, termín uskutočnenia jednotlivých častí súťaže, výhru kedykoľvek v priebehu súťaže a je oprávnený kedykoľvek súťaž počas jej priebehu ukončiť.

 

Výhra ani účasť v súťaži nie sú súdne vymáhateľné. Na výhru nevzniká účasťou v súťaži právny nárok a výhra nemôže byť vymenená za hotovosť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto pravidlá a posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže bez udania dôvodu.