GDPR

 GDPR
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

 

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné
od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.mattyurbanic.com je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom
texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.      

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť: Art of Passion, s.r.o. Lipová 44, 900 27  Bernolákovo,
IČO: 45 718 202 zapísaná v obchodnom registri Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67339/B
, v mene, ktorej koná Martina Urbanič  

(ďalej ako "spoločnosť alebo prevádzkovateľ").  Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy
o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých
osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.mattyurbanic.com (ďalej ako "naša webová stránka")  a s ňou súvisiace podstránky,
avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov
webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť
Art of Passion, s.r.o. nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky
tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím
akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

 

 1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť Art of Passion, s.r.o. dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo
náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému
spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť Art of Passion, s.r.o. vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania
osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu
ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich 
osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2  Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ
za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich  uchovanie v tajnosti.

 

      2. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

2.2 Účel  spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

 

P.č.

Kategória osobných údajov

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Lehota na vymazanie OU

1.

 

 

 

 

 

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (údaje uvedené v žiadosti)

 

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

5 rokov od vybavenia žiadosti

2.

 

 

 

 

 

meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

 

 

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

 

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

 

4 roky od ukončenia zmluvného vzťahu

 

Aký oprávnený záujem?

Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvy (dodávateľskej, odberateľskej)

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis

 

Účtovníctvo

 

Vedenie účtovníctva je  štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

 

 

 

 

10 rokov

4.

 

 

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, správa

 

Kontaktný formulár

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom kontaktovania.

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

- súhlas dotknutej osoby

 

 

1 mesiac

5.

 

 

 

 

 

Bežné osobné údaje

(uvedené v profile)

 

Online prostredie

 

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (bližšie článok 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

- oprávnený záujem

 

 

 

 

do doby, pokým fanúšik nezruší sledovanie fun-page (vymaže príspevky na timeline prevádzkovateľa)

 

Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom funpage, informovanie o novinkách....

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

 

Marketing

 

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov resp. informácií o nových produktoch, zľavách a novinkách atď.

 

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

 

 

 

 

3 roky

7.

 

 

 

 

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa, vaše platobné údaje

 

E-shop

 

Účelom spracúvania osobných údajov je  uzavretie a plnenie z kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  www.mattyurbanic.com  medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

 

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

 

 

 

 

 

 

10 rokov

8.

 

 

Meno/nick, priezvisko, fotografia

 

Recenzie

 

Účelom spracúvania osobných údajov  je   zviditeľnenie, zvýšenie  predaja služieb, propagácia prevádzkovateľa zverejnením fotografie na sociálnych sieťach.

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

 

 

5 rokov

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail, heslo, prehlaď objednávok

 

 

pri prihlásení prostredníctvom sociálnej siete je možné si nastavenie upraviť, spracovávame meno (uvedené na Facebooku), e-mail, profilová fotka.

 

Registrácia

Zákazník má možnosť sa na stránke www.mattyurbanic.com registrovať. Zákazník je umožnené nakupovať aj bez registrácie. V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke www.mattyurbanic.com , že OÚ vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie a vášho nákupného správania sa to znamená, aké údaje ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie). Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na stránke môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  rokov

10.

 

 

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia,  miesto narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP.

 

Zmluvy

 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu.

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia

 

 

10 rokov

11.

 

 

 

Meno a priezvisko, e-mail, adresa

Opustený košík 

Účelom spracúvania osobných údajov je, že registrovaný zákazník nedokončil svoj nákup, nedokončil platbu a zasiela sa mu e-mail s upozornením a obsahom košíku.

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia

 

 

1 deň

12.

 

 

meno a priezviskom, e-mail, mobil, adresa, FB profil/INSTA profil

Súťaže

– prostredníctvom sociálnej siete

Účelom spracúvania osobných údajov je usporiadanie spotrebiteľskej súťaže o dizajnérske kúsky.

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia

 

 

 

1 rok

13.

 

 

 

 

 

meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje

 

Reklamácie

 

Účelom je uplatnenie práva zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú nápravu, alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 

 

 

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia

 

 

 

 

1 rok

 

 

 

 

 1. SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a  čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách
vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia. Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

✓ Facebook ✓ INSTAGRAM

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na
ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom
nájdete na nižšie:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi,
interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram/LinkedIN.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne
poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory
cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook
ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o
pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Právny základ spracúvania osobných
údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem. Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad
komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné
komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky
v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým
ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

 1. TRETIE STRANY

4.1 OÚ sú spracúvane aj našimi sprostredkovateľmi.

4.2 Vaše OÚ môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia zo zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako
bankám, účtovnej spoločnosti, partnerom a podobne napr.:

 • Google LLC - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
 • Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
 • Účtovná spoločnosť, advokátske kancelárie,
 • aplikácia IDoklad (Solitea, a.s. P, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
 • SHOPTET , s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika
 • DPD Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
 • Slovenská pošta

 

 1. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré
dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu
rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto
údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

 

 1. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu
udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu
10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním
cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich
údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na
splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele
spracúvania OÚ.

 

 1. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej
organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v
Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany
súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Tento prenos sa uskutočňuje iba
za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

 1. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované profilovanie.  

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky
používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej
identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

 

 1. IP ADRESA 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa
identifikovateľnej osoby. |

IP adresa sa stáva OÚ ak: IP adresa je OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne sinou identifikáciou (meno, email...),

 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou
  aj ďalšie identifikátory považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).
 1. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú
komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými
opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba  má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo
na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie.

 • Právo na opravu. 

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a na doplnenie
neúplných OÚ. 

 • Právo na výmaz. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez
zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný
  predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účel  priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
  viazaná,
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení
so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie. Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ
dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho
  poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 • Právo namietať

 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad
záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • Odvolanie súhlasu 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o 
tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

 

 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď 
  - popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
  - spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  - už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych
  nárokov, alebo
  - ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 

 • Právo na prístup k informáciám. 

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ
takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine
  alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,
  alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ
  dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania
  OÚ pre dotknutú osobu.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže
prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade  bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej odpoveď   a to spôsobom,  akým požiadala dotknutá  osoba 
alebo podľa jej požiadavky.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou. 

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak sa cíti dotknutá na svojich právach.

Návrh musí obsahovať:

 • údaje o navrhovateľovi
 • proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené
 • dôkazy na podporu tvrdení.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet
do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

 1. COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme
informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že
vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies
a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané
do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa
ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a
hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá
pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať
ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad
zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným
oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré
tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie
nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný
chod našich stránok.

Dobrovoľné cookies:

 • Štatistiky/výkonné

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia
informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

12.3 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je
pôvodne nastavená na
automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v
prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate
rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť
vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené)
alebo pomocou prehliadača.

 

Potup pri odstranení cookies:

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

 • Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
 • Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
 • Opera:help.opera.com
 • Safari:support.apple.com

 

Využívame tieto cookies.

Potrebné

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Cookie

Účel

Poskytovateľ

Typ

Trvanie

PHPSESSID

Tento súbor cookie je natívny pre PHP aplikácie. Cookie sa používajú na ukladanie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa za účelom správy relácie používateľa na webe. Cookie je súbory cookie relácie a pri zatvorení všetkých okien prehľadávača sa odstráni.

 

nutné

1 týždeň

 

Štatistiky/výkonné

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok
prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

 

Cookie

Účel

Poskytovateľ

Trvanie

Typ

_gid

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe.

 

1 deň

Analytics

_ga

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používajú na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a sledovaní využívania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

 

2 roky

Analytics

_gat

Google Analytics

Tento súbor cookie je nainštalovaný programom Google Universal Analytics na zníženie rýchlosti žiadostí o obmedzenie kolízie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

1 minútu

Výkonné

 

 

 

Pluginy sociálnych sietí

 

Účelom je spracovanie štatistických údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne
údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akce
ptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz.
Každý prevádzkovateľ sociálnej siete (pluginu) si určuje dĺžku sprac
ovania OU  svojich podmienkach.

 

12.4 Právne základy cookies a tretie strany.

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné) používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky. 
používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané
spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať
jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.

 

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete) spracúvame osobné údaje
na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

 1. MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme
Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

názov obchodnej spoločnosti:            Art of Passion, s.r.o.

sídlo:                                                      Lipová 44, 900 27  Bernolákovo

IČO:                                                        45 718 202

Kontaktné údaje: e - mail/tel. číslo.: 0904 899 099, e-mail: info@mattyurbanic.com

 

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14.04.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade
zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

Späť do obchodu